عنوانتلفنایمیل / سایت
مرکز تهران غرب021-44704570http://teh-gharb.pnu.ac.ir
مرکز همدان۰۸۱۳۲۵۴۶۸۴۱-۳http://hamedan.hp.pnu.ac.ir
خانم کاتبی, خانم قیاسی همدان۰۸۱۳۲۵۴۶۸10
دکتر محمد محمودی میمند09121256892drmahmoudim@yahoo.com
دکتر محمد تقی امینی09121435822m_amini@pnu.ac.ir
دکتر محمد مهدی پرهیزگار09122186434parhizgar@pnu.ac.ir
دکتر حبیب الله دانایی09127117345h.danaei@live.com
دکتر اوژن کریمی09125403811karimi_o@gmail.com
دکتر میرزا حسن حسینی09126351450lr_hosseini@yahoo.com
دکتر علی اکبر جوکار09125377205aliakbar.jowkar@yahoo.com
دکتر علی اکبر ربیعی09121201124alirabiee@csr.ir
دکتر بهروز لاری سمنانی09127685967lari7@gmail.com
دکتر سید محمد میرمحمدی09121097831smhmz2005@yahoo.com
دکتر فاطمه عیدی09125261966eidi50@yahoo.com
دکتر عباس خدابخش09127979609khodab@gmail.com
دکتر عبدالله پور09126015102abdullahpour@yahoo.com
دکتر بختیاری09121246255
دکتر محبی همدان09123274384
دکتر عقیقی09181111320
دکتر مرادی09183530290