۱۳۹۴/۰۹/۲۳

تجارت یک جنگ بدون خونریزی است

همیشه 5 عامل مهم و حیاتی وجود دارد که در جنگ ها برای کسب پیروزی ضروری هستند: 1-کسی جنگ را می برد که بداند چه موقع […]
۱۳۹۴/۰۹/۲۳

خود را محاصره کنید!

خود را محاصره کنید!