۱۳۹۵/۰۲/۲۰
ویژگی انسانهای موفق

۷ ویژگی انسانهای موفق

– موقعیت شناسی لازم است بدانید کار انسان شبیه کار دوچرخه است. تعادل دوچرخه تا زمانی حفظ می شود که در یک جهتی حرکت کند. اشکال […]