۱۳۹۵/۰۶/۱۸

کمپین اعتراض دانشجویان دانشگاه پیام نور

در پی افزایش نارضایتی های دانشجویان دانشگاه پیام نور از تغییرات ناگهانی در شهریه و سیستم آموزشی کمپینی با عنوان " کمپین اعتراض دانشجویان دانشگاه پیام […]