تلفن های ضروری

عنوان تلفن ایمیل / سایت
مرکز تهران غرب 021-44704570 http://teh-gharb.pnu.ac.ir
مرکز همدان ۰۸۱۳۲۵۴۶۸۴۱-۳ http://hamedan.hp.pnu.ac.ir
خانم کاتبی, خانم قیاسی همدان ۰۸۱۳۲۵۴۶۸10
دکتر محمد محمودی میمند 09121256892 drmahmoudim@yahoo.com
دکتر محمد تقی امینی 09121435822 m_amini@pnu.ac.ir
دکتر محمد مهدی پرهیزگار 09122186434 parhizgar@pnu.ac.ir
دکتر حبیب الله دانایی 09127117345 h.danaei@live.com
دکتر اوژن کریمی 09125403811 karimi_o@gmail.com
دکتر میرزا حسن حسینی 09126351450 lr_hosseini@yahoo.com
دکتر علی اکبر جوکار 09125377205 aliakbar.jowkar@yahoo.com
دکتر علی اکبر ربیعی 09121201124 alirabiee@csr.ir
دکتر بهروز لاری سمنانی 09127685967 lari7@gmail.com
دکتر سید محمد میرمحمدی 09121097831 smhmz2005@yahoo.com
دکتر فاطمه عیدی 09125261966 eidi50@yahoo.com
دکتر عباس خدابخش 09127979609 khodab@gmail.com
دکتر عبدالله پور 09126015102 abdullahpour@yahoo.com
دکتر بختیاری 09121246255
دکتر محبی همدان 09123274384
دکتر عقیقی 09181111320
دکتر مرادی 09183530290

 

وردپرس توسط بیگ تم